Prohlášení o ochraně osobních údajů, které nabylo účinnosti 25. května 2018

Zásady zpracování osobních údajů

FANY Gastroservis s.r.o. jako správce osobních údajů provádí jejich zpracování primárně v souladu se zásadami a principy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

FANY Gastroservis s.r.o.
IČO: 270 86 437
Průmyslová 536, 252 50  Vestec
e-mail: gdpr@fany.cz
telefon: +420 227 228 210

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Společnost FANY Gastroservis s.r.o. si význam ochrany osobních údajů uvědomuje a je odhodlána je zpracovávat odpovědně, v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, a to ve všech zemích, kde působí nebo do nichž své působení v budoucnu rozšíří.

Bezpečnost, ale i přesnost osobních údajů, je pro FANY Gastroservis s.r.o. velmi důležitá. Proto byly zavedeny fyzické a elektronické postupy i administrativní opatření k jejich zajištění a přístup k těmto údajům mají výhradně oprávnění pracovníci FANY Gastroservis s.r.o., kteří byli se zásadami zpracování osobních údajů prokazatelně seznámeni.

Vyžadujeme rovněž, aby také naši dodavatelé chránili před neoprávněným přístupem, použitím a zveřejněním veškeré informace, s nimiž jsou v rámci plnění smluvního vztahu s FANY Gastroservis s.r.o. seznámeni.

Níže jsou uvedeny obecné postupy ochrany osobních údajů společnosti FANY Gastroservis s.r.o. pro shromažďování, používání a sdílení osobních údajů zákazníků i dalších fyzických osob, obchodních partnerů, dodavatelů a organizací, s nimiž společnost FANY Gastroservis s.r.o. spolupracuje nebo spolupráci zvažuje.

Nad rámec tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů lze poskytnout dodatečné nebo konkrétnější informace o shromažďování nebo používání osobních údajů na webových stránkách, e-shopu nebo v souvislosti s konkrétním produktem či službou.

Účely využití osobních údajů

Pokud doručíte společnosti FANY Gastroservis s.r.o. jakékoli podání, které bude obsahovat Vaše osobní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, podpis), mohou být tyto Vámi poskytnuté údaje zpracovávány společností FANY Gastroservis s.r.o., a to ve Vámi poskytnutém rozsahu.

Podle povahy podání budou osobní údaje fyzických osob zpracovávány z některého z následujících účelů:
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Pokud doručíte společnosti FANY Gastroservis s.r.o. osobní údaje třetích osob, nebude obvykle možné poskytnout těmto osobám informaci o zpracování jejich osobních údajů, neboť by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Současně je však třeba uvést, že všichni pracovníci FANY Gastroservis s.r.o. nakládající s osobními údaji jsou vázání povinnou mlčenlivostí.

Příklady zpracování osobních údajů

Osobní údaje fyzických osob shromažďuje FANY Gastroservis s.r.o. pro různé účely, např. v rámci:

Provozu webových stránek nebo jiných online služeb - při vstupu na naše webové stránky nebo v případě použití našich online služeb zaznamenáme informace nutné k tomu, abychom zajistili řádný provoz webových stránek a přístup k nim, dále pro naplnění naší povinnosti zabezpečení a zákonných povinností souvisejících s provozem webových stránek; typicky hesla, IP adresy nebo nastavení internetových prohlížečů.

Rovněž shromažďujeme informace o činnosti návštěvníků webových stránek, jako jsou záznamy předvoleb a nastavení, a to za účelem přizpůsobení jejich zkušeností s webovými stránkami a pro shromáždění statistik za účelem zlepšování i další rozvoj našich webových stránek i námi poskytovaných produktů a služeb. (Používáme cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst zde.)

Reakce na žádosti o informace, objednávky nebo podporu - v případě, že nás kontaktujete (online či offline) v souvislosti se žádostí o informace, pro objednávku našich produktů či služeb, poskytnutí podpory nebo pro účast na fóru nebo v jiném sociálním prostředí nebo počítačovém nástroji, shromažďujeme informace nezbytné pro naši reakci s cílem vyhovět Vaší žádosti (abychom Vás kontaktovali za účelem poskytnutí přístupů k produktům nebo službám). Shromažďujeme například Vaše jméno a kontaktní údaje, podrobnosti o Vaší žádosti a Vaší dohodě s námi, jakož i plnění, dodání a fakturaci Vaší objednávky. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím Informačního systému datových schránek, bude evidována i Vaše ID datové schránky.

Současně jsme oprávněni ukládat informace o průzkumu spokojenosti zákazníka. Tyto informace uchováváme pro administrativní účely, ochranu svých práv a v souvislosti se vztahem s Vámi.

Poskytnete-li v souvislosti se žádostí své jméno a kontaktní údaje pro registraci, může registrace sloužit také k Vaší identifikaci při návštěvě našich webových stránek. Pro objednávku našich produktů a služeb můžete díky předchozí nebo současné registraci sami přizpůsobovat a ovládat nastavení ochrany svého soukromí.

Kontaktování zaměstnanců našich zákazníků, potenciálních zákazníků, partnerů a dodavatelů - v rámci vztahů se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, partnery a dodavateli od nich získáváme obchodní kontaktní informace (jako jsou jméno, obchodní kontaktní údaje, funkce nebo titul jejich zaměstnanců, dodavatelů, poradců a oprávněných uživatelů), které následně využíváme pro účely, jako jsou plnění a správa smlouvy, dodávka produktů a poskytování služeb, poskytování podpory, fakturace a správa služeb nebo vztahu.

Informace o návštěvách - fyzické osoby navštěvující prostory a lokality společnosti FANY Gastroservis s.r.o. mohou být registrovány; zaznamenány mohou být jméno, identifikační údaje a obchodní kontaktní údaje. V některých objektech provozujeme bezpečnostní kamerové systémy (tyto systémy neslouží k systematickému monitorování fyzických osob) a pohyb v objektech může být regulován (např. prostřednictvím identifikačních karet).

Marketing - většina námi shromažďovaných informací pochází z přímé interakce s Vámi. Informace o našich produktech a službách můžete dle svého výběru odebírat e-mailem, telefonicky nebo poštou, případně se můžete zaregistrovat k odběru novinek. Při návštěvě našich webových stránek nebo používání našich služeb Vám můžeme poskytovat také přizpůsobené informace. Registraci k odběru novinek nebo přizpůsobených sdělení, jejichž součástí je zároveň souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailu na adresu, která je uvedena v každém námi zaslaném sdělení.

Odkazujeme-li na používání Vašich osobních údajů v kontextu žádosti, objednávky, transakce či smlouvy (nebo v rámci jejich přípravy), nebo pokud Vám poskytujeme požadované služby, činíme tak, protože je to nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi.

V případě, že odkazujeme na používání Vašich osobních údajů v souvislosti s marketingem, zlepšením nebo vývojem svých produktů nebo služeb, z důvodů bezpečnosti a zabezpečení nebo pro splnění regulačních požadavků, jinak než v souvislosti s Vaší smlouvou nebo žádostí, činíme tak na základě svého oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí osoby, případně s Vaším souhlasem.

Pokud shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje, na které se vztahuje legislativa EU o ochraně osobních údajů, může to mít dopady na Vaše práva.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme a nevyměňujeme; k jejich předání třetím stranám dochází pouze v souladu s platnými právními předpisy.

Případné sdílení osobních údajů fyzických osob (tj. subjektů údajů) probíhá na základě písemných dohod se společnými správci nebo zpracovateli.

Jako organizace nabízející širokou paletu produktů a služeb zavedla společnost FANY Gastroservis s.r.o. zásady, stejně jako standardy a postupy pro konzistentní ochranu osobních údajů. Informace o Vás můžeme sdílet s vybranými partnery, kteří nám pomáhají poskytovat Vám nebo společnosti, pro kterou pracujete, produkty nebo služby, či plnit Vaše žádosti, nebo tak činíme s Vaším souhlasem. Při výběru svých dodavatelů a partnerů zohledňujeme jejich procesy zacházení s údaji a důsledně vyžadujeme, aby byly v souladu s platnou legislativou.

Za určitých okolností se mohou na osobní údaje vztahovat povinnosti poskytnutí vládním orgánům v rámci soudních řízení, dle nařízení soudu nebo v rámci zákonného postupu. Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet za účelem ochrany práv či majetku společnosti FANY Gastroservis s.r.o., našich obchodních partnerů, dodavatelů či zákazníků a dalších osob, pokud máme rozumný důvod se domnívat, že taková práva či majetek byly či by mohly být dotčeny.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné pro splnění účelů, pro které jsou zpracovávány, včetně zabezpečení našeho zpracování v souladu se zákonnými a regulačními povinnostmi (např. audit, účetnictví a zákonné lhůty pro uchování), řízení sporů a pro vytvoření, uplatnění nebo ochranu zákonných nároků.

V dodatečných nebo konkrétnějších informacích o shromažďování nebo používání osobních údajů na webových stránkách nebo v souvislosti s konkrétními produkty a službami mohou být specifikovány podrobnější informace o příslušných lhůtách uchovávání.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mohou požádat o přístup ke svým osobním údajům, o jejich aktualizaci nebo opravu. Máte rovněž právo uplatnit námitku vůči přímému marketingu.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů společností FANY Gastroservis s.r.o. můžete uplatnit následující práva:

a) právo na přístup k Vašim osobním údajům (čl. 15 GDPR) – pokud požadujete informaci zda, jaké informace a v jakém rozsahu o Vás zpracováváme;

b) právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů (čl. 16 GDPR) – při podezření či zjištění nesprávných nebo neúplných údajů;

c) právo na výmaz Vašich osobních údajů (čl. 17 GDPR) – odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný důvod k jejich zpracování, případně pokud zpracování přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy;

d) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR) – můžete požadovat, abychom označili Vaše osobní údaje a tyto následně nebyly po nezbytně nutnou nebo dohodnutou dobu předmětem žádných dalších operací zpracování;

e) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (čl. 20 GDPR) – můžete nás požádat, abychom předali Vaše osobního údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci (je-li to technicky proveditelné);

f) právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (čl. 21 GDPR) – můžete podat reklamaci u správce osobních údajů (s využitím kontaktních údajů v tomto prohlášení)

g) právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR) – domníváte-li se, že je naše zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, kontaktujte příslušný dozorový orgán pro ochranu osobních údajů – v ČR je to Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Jméno a kontaktní údaje ostatních dozorových orgánů členských států Evropské unie najdete na adrese http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.[J+P2] 

Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Dle potřeby můžeme toto Prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, stejně jako jakákoliv jiná specifická prohlášení související s ochranou osobních údajů. Bude-li nutné v tomto dokumentu provést jakékoli změny, uvedeme vždy na začátku Prohlášení o ochraně osobních údajů nové datum.